СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „ ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „ ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Във връзка с  изпълнение на проект BG14MFOP001-4.002-0006-С01 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ по АДБФП №МДР-ИП-01-82/18.07.2018г. и Споразумение за управление на СВОМР №МДР-ИП-01-83/18.07.2018 г., се

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)  Шабла – Каварна –Балчик.

1.Конкурсът се провежда в следните етапи:
а) Кандидатстване по документи и проверка за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата;
б) Интервю с кандидатите;

Външните експерти – оценители се набират за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по следните мерки от СВОМР на МИРГ:
• Мярка 1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”;
• Мярка 1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури”;
• Мярка 1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите”;
• Мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” ;
• Мярка 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” ;
• Мярка 2.2.1 “Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия”

КППП извършват проверка за окомплектованост на ПП и подбор за съответствие на проектни предложения със Стратегията на МИРГ.

2. Минимални изисквания към кандидатите:

• Кандидатите следва да са физически лица.
• Кандидатите следва да притежават висше образование – минимум степен „бакалавър“ и специалност в една от изброените по-долу области, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, а именно: „Социални, стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Хуманитарни науки”.
• Кандидатите следва да притежават опит в оценка на проекти финансирани от европейски фондове и програми и/или
• Кандидатите следва да притежават професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години.
• Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност.
• Кандидатите следва да притежават добри познания относно приложимото законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите на проекти финансирани по ПМДР, както и относно подхода ЛИДЕР и ВОМР.

3.Кандидатите за външни експерти не следва:

• да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР;
• да са членове на Управителния съвет на МИРГ;
• да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост с членовете на УС на МИРГ.
•  да са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
•  да са поставени под запрещение;
• да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година с някой от членове на Управителния съвет на МИРГ;
• да са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година.

4. Необходими документи:
• Заявление по образец;
• Автобиография по образец;
• Копие на диплома за завършено образование.;
• Копие на документи, удостоверяващи професионален опит.;
• Други документи.;
Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.

5. Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес: гр. Шабла, ПК 9680, ул. „Равно поле” № 36А , Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла-Каварна-Балчик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, в срок от 01.07.2019 г. до 19.07.2019 г. включително. Документи получени след крайния срок за подаване не се  разглеждат. Регистрират се само документите получени в деловодството на  МИРГ преди крайният срок посочен в обявата.
Пълният комплект документи за кандидатстване за експерт – оценител е публикуван на Интернет страницата на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Балчик: http://flag-shabla.eu/

За допълнителна информация:
Телефон: +359 882 299 019, или на място в офис на МИРГ на  адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 36А.

Автобиография

Декларация лични данни

Декларация оценители

Заповед оценители

Заявление