Информационна среща 06.03.2020 година

Информационна среща 06.03.2020 година

От 14.00 часа на 06 март 2020 година в Зелен образователен център, гр. Шабла се проведе Информационна среща с представители на местната рибарска общност. На срещата присъстваха Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури/ИАРА/ – доц д-р. Галин Николов, кмета на Община Шабла, ръководили на отдели от ИАРА, екипа на Областен информационен център – Добрич, екипа на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик.
На срещата бяха представени възможностите за кандидатстване по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик в периода през 2020 година.
Представители на ОИЦ-Добрич, представиха възможностите за кандидатстване по Индикативна годишна работна програма на мерки от Програма за морско дело и рибарство/ПМДР/2014-2020г.
Представителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, запознаха присъстващите с мерките за контрол и предстоящи промени в нормативната уредба. Обсъдени бяха въпроси, касаещи дребномощабния крайбрежен риболов, споделени бяха мнения и препоръки. Срещата премина в дух на интерес и разбирателство в продължение на повече от два часа.