Информация за МИРГ

Местна инициативна рибарска група  МИРГ Шабла – Каварна – Балчик е форма на публично-частно партньорство с участието на общините Шабла, Каварна и Балчик, юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, юридически лица регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, както и физически лица, осъществяващи дейност в сектор Рибарство и други социално-икономически сектори на територията на Рибарската област (общините Шабла, Каварна и Балчик), създадено с учредителен акт на 26 октомври 2010 година.

Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик е регистрирана като юридическо лице в Добрички окръжен съд с Решение № 200, Фирмено дело № 35 от 16 ноември 2010 година. Сдружението е  създадено с цел осъществяване на дейност в обществена полза и регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Работата на Сдружението е пряко свързана с изпълнение на Стратегията  за местно развитие на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик по Приоритетна Ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”, Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013, финансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз, през програмен период 2007 – 2013 година и Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие” на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 година.

Проект BG14MFOP001-4.002-0006-С01 „Изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /АДПБФП/ №МДР-ИП-01-82/18.07.2018г
Споразумение за управление на СВОМР №МДР-ИП-01-83/18.07.2018г.
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.
BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство, чрез ПМДР 2014-2020г.
Обща стойност на проекта 3 911 660 лева, от които 3 324 911 лева европейско и 586 749 национално съфинансиране.
Начало на проекта: 18.07.2018г.
Край на проекта: 18.07.2023г.

Списък на членовете по квоти