Обществено обсъждане на документи за прием на проекти по процедура BG14MFOP001-4.008 “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.

Обществено обсъждане на документи за прием на проекти по процедура BG14MFOP001-4.008 “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.

На Единния информационен портал на ЕСИФ, са публикувани за обществено обсъждане документи за прием на проекти по процедура BG14MFOP001-4.008 “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”, Мярка 2.1.1. “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 17.05.2019 г., на електронна поща на pmdr@mzh.government.bg, и на flag.shabla@gmail.com
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.
Обявлението и пълният пакет документи можете да намерите на следният линк: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/1675