ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.024 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” в МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.024 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” в МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.024 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” , Мярка 1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” от Стратегия на МИРГ “Шабла – Каварна – Балчик”.
Допълнителна информация, може да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4281