ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.078 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от стратегията за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.078 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от стратегията за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.078 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места”, мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“.
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 23.12.2020 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.
Повече информация, може получите на следната връзка:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/6421