ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.079 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от стратегията за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.079 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от стратегията за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.079 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, мярка 1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“.
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 29.12.2020 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.
Подробна информация може да получите на следната връзка: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/6451