Отмяна на насрочено Общо събрание на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, във връзка с обявената извънредна ситуация в Р България

Отмяна на насрочено Общо събрание на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, във връзка с обявената извънредна ситуация в Р България

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“, отменя предходно свое Решение № 1 по Протокол № 71 от заседание на Управителния съвет от 10.03.2020 г. за насрочване на Общо събрание, което да се проведе на 30.03.2020 година от 17.00 часа в гр. Шабла.

Основание за отмяната на Общо събрание е създадената епидемична ситуация в страната, свързана с разпространението на COVID – 19 и въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, доколкото същите са насочени именно към избягване на струпването на групи от хора.

Насрочването на Общо събрание се отлага до следващо решение на Управителния съвет на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик.