ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.078 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна – Балчик

ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.078 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна – Балчик

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ по ПМДР, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.078 МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна – Балчик

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.078 МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. Мярката си поставя следните специфични цели:
•Насърчаване на растежа и разнообразяване към дейности извън сектор „Рибарство и аквакултури“ за предприятия от сектора;
•Насърчаване на предприемачеството за създаване на нови работни места и повишаване на доходите;
•Насърчаване развитието на интегриран туризъм и свързаните с него услуги.

Реализацията на дейностите по проекти ще допринесат косвено и за постигането и на:
•добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;
•подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата.

Режимите на държавна помощ за всяка от допустимите дейности по Мярка МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места”, които ще се подпомагат по настоящата процедура за подбор на проекти, са както следва:

• Развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

• Развитие на услуги във всички сектори;

• Образователни дейности в областта на рибарството и аквакултурите

• Развитие на екологични услуги в областта на рибарството и аквакултурите.

• Производствени дейности.

За определянето на съответния режим е необходимо кандидатите да представят декларация за дейността си, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност. За финансирането на тези дейности МИРГ определя два режима:

като „непомощ“ и като „помощ“. Подробно описание на определянето на финансовото подпомагане като „непомощ“ и „помощ“ е дадено в точка 16. от Условията за кандидатстване – Приложим режим на минимални/държавни помощи.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.078 МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 800 000.00 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 100 000 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, която обхваща административно – териториалните граници на общините Шабла, Каварна и Балчик, област Добрич, Североизточен район на планиране.

Финансовата помощ е в размер на: до 50 % от общите допустими разходи по проект, от които 85 % са осигурени от ЕФМДР и 15 % от държавния бюджет на Република България.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, които: имат регистрация съгласно Закона за рибарството и аквакултурите и осъществяват основна стопанска дейност в сектор рибарство и/или аквакултури.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:
•Развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
•Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
•Развитие на услуги във всички сектори;
•Образователни дейности в областта на рибарството и аквакултурите
•Развитие на екологични услуги в областта на рибарството и аквакултурите;
•Производствени дейности.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: http://www.eufunds.bg, както и на на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите – http://www.mzh.government.bg, на интернет страницата на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик – http://flag-shabla.eu и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), заедно с обявата за процедура чрез подбор на проектни предложения.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.