Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.022 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места ” от Стратегията за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.022 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места ” от Стратегията за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.022 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегията за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места”.
Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.022 МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 800 000.00 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 100 000 лв.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 29.05.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 17:00 часа на 19.06.2020 г.
Допълнителна информация, може да бъде получена на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4209