Стратегия за местно развитие

Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик

Настоящият видеоматериал има за цел да информира местното население на територията на Рибарската област относно подготвителните дейности, свързани с изпълнението на проект „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство през програмен период 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.

2.Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик – одобрена и качена в информационния сайт на 11.11.2017