20.07.2018г. – Средства по одобрена Стратегия за Водено от общностите местно развитие

20.07.2018г. – Средства по одобрена Стратегия за Водено от общностите местно развитие

На 18.07.2018 година, бяха подписани Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-82 в размер на 977 900/деветстотин седемдесет и седем хиляди и деветстотин/ лева и Споразумение за управление на стратегия за Водено от общностите местно развитие №МДР-ИП-01-83 в размер на 2 933 760/два милиона деветстотин тридесет и три хиляди седемстотин и шестдесет/ лева. Общ размер на финансирането е в размер на 3 911 660/три милиона деветстотин и единадесет хиляди шестстотин и шестдесет/ лева.

Средствата са по одобрена Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик по Процедура 4.2 „Изпълнение на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и националния бюджет на РБългария.

Документите бяха подписани от Председателя на Управителния съвет на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, г-н Мариян Жечев и Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014-2020г., представляван от заместник министър на Министерство на земеделието, храните и горите,  д-р Лозана Василева.