АНКЕТА

АНКЕТА

Целта на това проучване е да се анализира интереса на настоящи и / или бъдещи кандидати с проекти по мерките на Стратегията ВОМР на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик. Молим Ви да отговорите на всички въпроси с цел цялостното техническо обработване на събраните данни. Всички данни ще бъдат обработени цялостно, при което ще се запази анонимността на всеки отговорил/респондент.

АНКЕТА
1. Вие сте: *
2. Вие сте представител на: *
3. Познавате ли Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик и Стратегията за Водено от общностите местно развитие? *
4. Смятате ли, че Стратегията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик е полезен инструмент за местната общност и района в който оперира? *
5. Какво е отношението Ви към Стратегия по ВОМР на МИРГ? *
6. Бихте ли участвали с проект по стратегията за ВОМР? *
7. В коя сфера или Мярка от Стратегията, бихте кандидатствали? *
8. Какво би ви възпряло да реализирате проект по стратегия за ВОМР? *
9. Какви, според вас са нуждите на общността и територията, свързани с рибарството и аквакултурата? *
10. Мислите ли, че публичните организации(общините), трябва да бъдат водещи за осигуряване/изграждане на инфраструктура в сектора на рибарството и аквакултурите? *