• МИРГ Шабла-Каварна-Балчик

    Добре дошли в официалния ни уеб сайт!

Честит Никулден на всички именници! Честит празник на всички рибари и хора, на които живота им е свързан с Морето. Честит празник на всички членове на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик. С пожелания за здраве иПрочетете повече —>

Short_presentation_stakeholders Във връзка с осигуряването на представителност на заинтересованите страни в Националната рибарска мрежа, като инструмент за осъществяване на взаимодействие, между всички заинтересовани страни по прилагане на подхода за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ в рибарските територии на Република България и създаванетоПрочетете повече —>

Управляващия орган /УО/ на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. организира втори работен семинар „Изграждане на капацитет за изпълнението на подхода ВОМР“. Срещата се проведе в гр. Рибарица, хотел „Света Екатерина“ в периода 27-29 ноември 2019 г.Прочетете повече —>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече —>

Мярка 1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” в МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ поПрочетете повече —>

Проект на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2020 година, за обществено обсъждане и коментари във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Споразумение за управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група/МИРГ/Прочетете повече —>

На 29 август 2019 година, четвъртък, от 10:00 ч. в гр. Балчик, в залата на комплекс „Мелницата“ (пл. „Капитан Георги Радков4 № 1), ще се проведе информационен ден по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. На срещатаПрочетете повече —>

На Единния информационен портал на ЕСИФ, са публикувани за обществено обсъждане документи за прием на проекти по процедура BG14MFOP001-4.021 МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, Мярка 1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване наПрочетете повече —>

Заповед административна проверка оценителиНа основание чл. 73 от Вътрешните правила на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с изпълнението на проект BG14MFOP001-4.002-0006 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „ШаблаПрочетете повече —>