На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече —>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече —>

На 10.12. 2020 г. се проведе онлайн – събитие, част от партньорски проект с полски Местни инициативни рибарски групи – FLAG Northern Kaszuby и FLAG Kasuby. Партньорството е във връзка със сътрудничество в сферата на кулинарното образование. На събитието бяхаПрочетете повече —>

ИГРП 2020 -изменение ИГРП-Шабла-изм.2020Одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик за 2020 година.Прочетете повече —>

На 09.10.2020 година, беше пописан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-183 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.024 Мярка МИРГ–ШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите”, финансиран от Стратегия за Водено от общностите местноПрочетете повече —>

„ПАЗИ МОРЕТО – БЪДИ МОРЕ“ В периода от 18 до 22 октомври 2020г. ще се проведе информационна кампания в градовете Шабла, Каварна и Балчик, с която ще се популяризират дейностите в рамките на проект „Повишаване на осведомеността по въпроси наПрочетете повече —>

ИГРП-2021Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2021 година на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – БалчикПрочетете повече —>

През месец септември стартират обучения на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик за по-ефективно изпълнение на извършваните от рибарите дейности, касаещи опазването и възстановяването на морските екосистеми и дейности, като екотуризъм в зони от Натура 2000, както и за предотвратяването и контролаПрочетете повече —>

ИГРП 2021 проектПроект на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ 2021 година, за обществено обсъждане и коментари във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Споразумение за управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ на Местна инициативна рибарскаПрочетете повече —>