На 09.10.2020 година, беше пописан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-183 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.024 Мярка МИРГ–ШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите”, финансиран от Стратегия за Водено от общностите местноПрочетете повече —>

„ПАЗИ МОРЕТО – БЪДИ МОРЕ“ В периода от 18 до 22 октомври 2020г. ще се проведе информационна кампания в градовете Шабла, Каварна и Балчик, с която ще се популяризират дейностите в рамките на проект „Повишаване на осведомеността по въпроси наПрочетете повече —>

ИГРП-2021Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2021 година на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – БалчикПрочетете повече —>

През месец септември стартират обучения на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик за по-ефективно изпълнение на извършваните от рибарите дейности, касаещи опазването и възстановяването на морските екосистеми и дейности, като екотуризъм в зони от Натура 2000, както и за предотвратяването и контролаПрочетете повече —>

ИГРП 2021 проектПроект на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ 2021 година, за обществено обсъждане и коментари във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Споразумение за управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ на Местна инициативна рибарскаПрочетете повече —>

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „ИзпълнениеПрочетете повече —>

На 29.06.2020г. се проведе Общо събрание на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, при следния дневен ред: Приемане на годишния отчет на юридическото лице с нестопанска цел Сдружение МИРГ Шабла – Каварна – Балчик Промяна в съставаПрочетете повече —>

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ свиква Общо събрание, което да се проведе на 29.06.2020Прочетете повече —>

Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ уведомява членовете на Общото събрание, че насроченото за 19.06.2020 година от 17.00 часа в гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35 няма да се проведе на първоначално обявеният ден иПрочетете повече —>