Във връзка с предприетите от Управляващия орган/УО/ на Програма за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014-2020г. действия за преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19 за сектор Рибарство и аквакултури и предстоящ прием на компенсаторни мерки: BG14MFOP001-1.017 – Подкрепа за собственициПрочетете повече —>

На 28 май  се  проведе  3-часова онлайн (Zoom) среща за изграждане на капацитет за българските МИРГ-и, организирана и проведена от ФАРНЕТ с участието на представители на УО на ПМДР. Екипа на Местна инициативна рибарска група  МИРГ Шабла – Каварна – БалчикПрочетете повече —>

С подкрепата на Националната Рибарска Мрежа, Управляващият орган на ПМДР 2014-2020 проведе обучение на служители на МИРГ и ИАРА Управляващият орган на ПМДР 2014-2020, съвместно с Националната Рибарска Мрежа, проведоха онлайн обучение за служители на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ)Прочетете повече —>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече —>

На 22.04.2020 година, беше пописан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-20 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.021 МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, финансиран от Стратегия за Водено от общноститеПрочетете повече —>

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик и Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритет наПрочетете повече —>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече —>

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“, отменя предходно свое Решение № 1 по Протокол №Прочетете повече —>

На 11.03.2020 година, беше пописан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-5 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“, финансиран от Стратегия за ВоденоПрочетете повече —>

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедураПрочетете повече —>