ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА

ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА

На 29.06.2023 година, Екипа за управление на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, участва в Годишна среща на Националната рибарска мрежа, в хибриден онлайн формат.
На срещата се представиха няколко основни теми:
Полагане на основите на синята икономика чрез Водено от общностите местно развитие /ВОМР/;
Ключови области на синята икономика за МИРГ;
Енергийна зависимост в сектора на рибарството и aквакултурата. Мястото на ВОМР при определяне на възможностите за развитие на сектора;
Иновативни технологии и практики за енергийния преход;
Регулаторната рамка на ЕС в областта на рибарството и аквакултурата и енергийният преход;
Визия за неутрални по отношение на климата рибарство и аквакултура. Подкрепата на ВОМР за определяне на визията и предлаганите стратегически цели;
Създаване на условия за енергийния преход в сектора на рибарството и аквакултурата в ЕС до 2050 г.;
Предизвикателства във връзка с енергийния преход.

Срещата продължава в рамките на следващия ден.