Десето заседание на Комитет за наблюдение на Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020 година

Десето заседание на Комитет за наблюдение на Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020 година

На 04.11.2021 година се проведе Десето заседание на Комитет за наблюдение на Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020 година. Заседанието се проведе онлайн.
Представен беше напредъка по изпълнение на ПМДР 2014-2020г., обсъждане и приемане на изменение на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2021 година, както и приемане на ИГРП за 2022 година. Обсъдени бяха дейности от Годишния план за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. за 2022 г. по ПМДР, както и напредъка по прилагане на финансови инструменти по Програмата.
Обсъден беше напредъка по подготовка на Програма за Морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ за Програмен период 2021-2027 година.
Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик е член на Комитета за наблюдение на Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020 година и участва в заседанието, представлявана от Изпълнителния директор на МИРГ. Поставени бяха въпроси, относно приоритетното внимание към рибарските пристанищни съоръжения в северното Черноморие, дейности по изпълнение на мерки от ПМДР 2014-2020г. и бъдещото прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ в новия Програмен период.