Информационна кампания по Проект „Пази морето – бъди море“

Информационна кампания по Проект „Пази морето – бъди море“

„ПАЗИ МОРЕТО – БЪДИ МОРЕ“

В периода от 18 до 22 октомври 2020г. ще се проведе информационна кампания в градовете Шабла, Каварна и Балчик, с която ще се популяризират дейностите в рамките на проект „Повишаване на осведомеността по въпроси на околната среда, с участието на рибари, във връзка с опазването и възстановяването на морското биологично разнообразие“ по Проект №: BG14MFOP001-1.006-0003, „Пази морето – бъди Море“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Събитията ще се проведат по следния график:

18 октомври гр. Шабла – 16:00-19:00ч. – Голяма зала Община гр. Шабла
19 октомври гр. Шабла – 11:00-13:00ч. – Голяма зала Община гр. Шабла
20 октомври гр. Каварна – 16:00 -19:00ч. – пицария Morelli
21 октомври гр. Каварна -11:00-13:00ч. – пицария Morelli
21 октомври гр. Балчик – 11:00-13:00ч. – зала Информационен център Мелницата
22 октомври гр. Балчик -16:00-19:00ч. – зала Информационен център Мелницата

Основната цел на проект BG14MFOP001-1.006-0003-C03 „Пази морето – бъди Море“ е запазване и превенция на морското и биологично разнообразие, както и възстановяване на видовете и територии/ водни площи, експлоатирани от човека, а информационните събития целят да повишават осведомеността и да предизвикат интерес сред обществеността по отношение на видовете инвазивни видове в Черно море и тяхното влияние върхи биоразнообразието. Присъстващите ще бъдат запознати с проектната дейност и ще им бъде направен обзор на проведената изследователска работа по проучването на инвазивните видове в Черно море, и тяхното въздействие върху биоразнообразието там. Лекторите на събитията ще предоставят полезна и интересна информация за отделните изследвани 11 различни инвазивни вида. Познаването на разпространението на инвазивните видове улеснява тяхното наблюдение, приемането на ефективни мерки за превенция, ранно откриване и контрол, което от своя страна способства за намаляване на екологичните и икономически щети, които те причиняват.
Проектът „Пази морето-бъди Море“ се изпълнява с партньорската подкрепа на Института по рибни ресурси-Варна и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик”.