Информационна среща с медиите 26.02.2020 година

Информационна среща с медиите 26.02.2020 година

Съвместно с Областен информационен център – Добрич, на 26.02.2020 година в гр. Добрич, се проведе информационна среща с медиите. На срещата бяха представени предстоящи приеми по мерки от Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и други Оперативни програми през 2020 година.
Присъстващите бяха запознати с планираните мерки за прием през 2020 г. от Стратегиите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна- Балчик“.

В презентацията на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, вниманието беше насочено към приключили приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие и предстоящ прием през  календарна 2020-та  година. Представена беше информация за състоянието на разгледаните и оценени проектни предложения.