ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.104 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.104 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.104 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” , мярка 1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от стратегията за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“.
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 20.01.2022 г., на електронна поща [email protected] или електронната поща на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик: [email protected]
Допълнителна информация, може да проследите на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9133