ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.025 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия“ В МИРГ Шабла-Каварна-Балчик

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.025 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия“ В МИРГ Шабла-Каварна-Балчик

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия“ в МИРГ Шабла-Каварна-Балчик“ , мярка 2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия”.

Предвиденият бюджет по процедурата е 283 760 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 227 008 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 56 752 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 26.05.2020 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.
Допълнителна информация, може да получите при проследяване на следната връзка:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4575