ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.103 „ИНВЕСТИЦИИ В МНОГООБРАЗНА ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА СВЪРЗАНА С РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ И МОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.103 „ИНВЕСТИЦИИ В МНОГООБРАЗНА ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА СВЪРЗАНА С РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ И МОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и Приложенията към тях по Процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.103 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” , Мярка 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 502 355.69 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 427 002.33 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 75 353.36 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 30.11.2021 г., на електронна поща [email protected] или на електронната поща на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик – [email protected]
Повече информация и пакет с документи по процедурата, може да получите на следния линк:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/8852