ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.105 „СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.105 „СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по Процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.105 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” , Мярка 1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от стратегията за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 400 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 340 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 60 000 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 02.12.2021 г., на електронна поща [email protected] или на електронната поща на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик – [email protected].
Пълния пакет с документи, може да се проследи на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/8870