ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.106 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.106 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и Приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.106 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” , мярка 1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“.
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 15.12.2021 г., на електронна поща [email protected] или на електронната поща на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик – [email protected]
Подробна информация и пакет с документи, може да бъде проследена на следния линк:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/8986