ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.107 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.107 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.107 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” , Мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“.
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 20.01.2022 г., на електронна поща [email protected] и електронната поща на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик [email protected]
Пълна информация, може да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9121