ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.023 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“ В МИРГ ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.023 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“ В МИРГ ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.023 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ в МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, мярка 1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”.
Линк към обявлението: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3202?fbclid=IwAR1wQ3VvoBl313WXswcnASlKlOp5UFnJD4-VzVQ_oiVg26pv8P8MXerdTGc
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 21.11.2019 г. , на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.