Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2021 година на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик

Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2021 година на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик

ИГРП-2021Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2021 година на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик