Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2022 година на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик

Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2022 година на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик

ИГРП-2022 Приложение 19.3.1 писмо одобрение ИГРП-2022Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2022 година на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик