Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2020 година

Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2020 година

ИГРП_2020 Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2020 година на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик