Одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/

Одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/

ИГРП 2020 -изменение ИГРП-Шабла-изм.2020Одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик за 2020 година.