Оказване на безвъзмездна подкрепа

Оказване на безвъзмездна подкрепа

Във връзка с предприетите от Управляващия орган/УО/ на Програма за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014-2020г. действия за преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19 за сектор Рибарство и аквакултури и предстоящ прием на компенсаторни мерки:
BG14MFOP001-1.017 – Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност

BG14MFOP001-2.014 – Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

BG14MFOP001-5.013 – Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Екипа на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, изрази пред УО на ПМДР готовност за безвъзмездна подкрепа при консултиране, подготовка и подаване на проектни предложение на всички заинтересовани лица, през периода на прием по горепосочените Процедури.