Осма тематичната работна група за разработване на Проект на програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за Програмен период 2021-2027 г.,

Осма тематичната работна група за разработване на Проект на програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за Програмен период 2021-2027 г.,

На 26 февруари 2021 г. от 09:00 ч. онлайн, се проведе Осмо заседание на Тематичната работна група за разработване на проект на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г. Бяха обсъдени операция „ Аквакултури , осигуряващи екологични услуги“ след промени предложени от МОСВ и представители на организациите в сектор „Рибарство“.
Бяха представени ревизирани структура и бюджет на ПМДРА 2021-2027 г. и изготвения „Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020 г.“ по Приоритет 3 „Създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони“.
Екипа на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва в работната среща с позиция по прилагане на Подхода Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ за Програмен период 2020 – 2027 година.