Подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-183 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.024

Подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-183 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.024

На 09.10.2020 година, беше пописан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-183 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.024 Мярка МИРГШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите”, финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България. Бенефициент – АКВА ФИШ 70 ООД.

Проекта е на стойност 24 571, 62 лева. Безвъзмездна финансова помощ в размер на 50% от общо допустимите разходи в размер на 12 285,81 лева и собствено финансиране в размер на 50 % – 12 285,81 лева.

С реализиране на проектното предложение се цели да бъдат създадени оптимални условия за безопасност и условия на труд на работещите и обслужващите плавателните риболовни съдове на фирма АКВА ФИШ 70 ЕООД. Предвижда се закупуване на оборудване и средства за безопасност за работа на море.