Подписан втори Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подписан втори Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие

На 11.03.2020 година, беше пописан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-5 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“, финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България. Бенефициент – Община Балчик.
Проектът е с наименование „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик“ и е на обща стойност в размер на 390 023.80 лв. /триста и деветдесет хиляди, двадесет и три лева и 80 ст./ без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи. Срокът на изпълнение е до 18 месеца.
Целта на проекта е в съответствие с основната цел на мярката, „Да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, чрез инвестиции в подобряване средата на живот“. Той е в съответствие и със специфична цел на ВОМР – „Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство.”
Предвижда се да бъде изградена спортна инфраструктура – игрища и съоръжения в спортен комплекс „Балик“, гр. Балчик.