Подписан трети Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подписан трети Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие

На 22.04.2020 година, беше пописан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-20 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.021 МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България. Бенефициент – ДЪЛБОКА ООД.
Проектът е с наименование „Предприятие за преработка на двучерупчести, черупчести, риба и други хидробионати от аквакултура и риболов“ и е на стойност в размер на 195 500.00 лв. /сто деветдесет и пет хиляди и петстотин лева/ без ДДС, представляващи 50% от одобрените и реално извършени разходи за закупуване на оборудване. Общия размер на инвестицията на бенефициента е в размер на 679 748,16 лева. Срокът на изпълнение е до 18 месеца.
Предвижда се да бъде изградена инфраструктура – предприятие за преработка на продукти от риболов и аквакултура в района на аквакултурно стопанство Дълбока, община Каварна.