ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал.4 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ свиква Общо събрание, което да се проведе на 30.03.2022 година от 17.00 часа в гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 35 в Голямата зала на общинска администрация, а при липса на кворум, в същият ден, един час по – късно при следния дневен ред:
1. Приемане на годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел Сдружение „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ за 2021 г.
2. Други
Общото събрание ще се състои от всички членове на сдружението или техни представители/законни или изрично упълномощени такива/ и същото на осн. чл. 36, ал. 1 от Устава на Сдружението е законно, ако присъстват членове/делегати/, представляващи повече от половината членове. Началото на регистрацията на делегатите е в 16.00ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.36 ал. 2 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
Общото събрание ще се проведе при строго спазване на установените в страната противоепидемиологични мерки.