Проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 година.

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 година.

ИГРП 2022-ПроектПроект на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ 2022 година, за обществено обсъждане и коментари във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Споразумение за управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група/МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик с №МДР-ИП-01-83 от 18.07.2018 година.
Въпроси и коментари могат да бъдат задавани на имейл адрес: flag.shabla@gmail.com в срок до 30.09.2021 година, включително.