Проект на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/

Проект на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/

ИГРП 2019Проект на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/, за обществено обсъждане и коментари във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Споразумение за управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група/МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик с №МДР-ИП-01-83 от 18.07.2018 година.
Въпроси и коментари могат да бъдат задавани на имейл адрес: [email protected] в срок до 20.09.2018 година включително.