РАБОТНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО.

РАБОТНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО.

На 24.01.2019 година в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите/МЗХГ/ се проведе работна среща между представители на Местните инициативни рибарски групи/МИРГ/ и Управляващия органа/УО/ на Програма за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014-2020г.
По инициатива на МИРГ се организира среща за дискутиране на въпроси, свързани с процедура по откриване на мерки от Стратегиите за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/. На срещата присъстваха представители на всички Местни инициативни рибарски групи и Дирекция за морско дело и рибарство в МЗХГ/експерти и ръководство/.
Срещата премина в работна атмосфера, бяха дискутирани въпрос свързани с процедура по прием и ред за извършване на подбор на проектни предложения, към СВОМР на МИРГ. Процедури по съгласуване на документация, задължения и отговорности на страните в процеса на кандидатстване и изпълнение на проектни предложения.
Срещата е част от поредица регулярни събития между УО на ПМДР и МИРГ, с цел оказване на методическа помощ за изпълнение прилагането на Стратегии за Водено от общностите местно развитие.