Списък с одобрени независими външни експерти на етап административна проверка на документи за наличие на професионален опит и квалификация

Списък с одобрени независими външни експерти на етап административна проверка на документи за наличие на професионален опит и квалификация

Заповед административна проверка оценителиНа основание чл. 73 от Вътрешните правила на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с изпълнението на проект BG14MFOP001-4.002-0006 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла – Каварна – Балчик“ по АДБФП №МДР-ИП-01-82/18.07.2018г. и Споразумение за управление на СВОМР №МДР-ИП-01-83/18.07.2018 г., допуснатите кандидати за външни експерт за подбор на проекти към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, са публикувани в прикачения списък Приложение 2 в Заповед № РД – 02 – 03 /24.07.2019г.