СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.106 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ” ОТ СВОМР НА МИРГ ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.106 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ” ОТ СВОМР НА МИРГ ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ по ПМДР, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.106 МИРГ-ШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна – Балчик

Прилагането на мярката цели да допринесе за подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите, подобряването на условията на труд и безопасността на работното място като подпомага инвестиции в индивидуално оборудване за безопасност. С инвестициите по мярката се очаква да се подобри качеството на работните места, което и да рефлектира положително върху привлекателността на сектора, като насърчи включването на млади хора.
Допълнителна и подробна информация, може да проследите на следния линк:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9461