Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.021 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от стратегия за ВОМР на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.021 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от стратегия за ВОМР на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“

Мярка 1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” в МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по ПМДР.

16.09.2019 г.
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-4.021 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, мярка 1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” в МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“.

Прилагането на мярката има за цел да допринесе за създаване на добавена стойност за продуктите от риболов и аквакултури, като се подкрепи развитието на преработващи предприятия чрез изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 400 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 20 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 195 500 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:
•85% съфинансиране от ЕФМДР и
•15% съфинансиране от националния бюджет.

Допустими кандидати по мярката са:

еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

По настоящата процедура се допускат следните дейности:

1. допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;

2. подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;

3. са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;

4. са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.);

5. водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи;

6. са свързани с инвестиции за съхранение на продукти от риболов и аквакултури.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 25.11.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 17:00 часа на 16.12.2019 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2019-09/1.1.2-publish_16-092019.zip