Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.024 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.024 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик и Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ по ПМДР – процедура BG14MFOP001-4.024, мярка МИРГ-ШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” от Стратегията за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.024, мярка МИРГ-ШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик

Мярката си поставя следните специфични цели: осигуряване на безопасни условия на труд на рибарите и заетите в сектор „Рибарство“, както и подобряване на работната среда, организацията на труд на борда на риболовните кораби/лодки, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда както и за привличане на младите хора.

Реализацията на дейностите по проекти ще допринесат косвено и за постигане специфичните цели по приоритета на Съюза, както и на две от специфичните цели на ВОМР:
•добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;
•подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури;
Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.024, мярка МИРГ-ШКБ – 1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 100 000.00 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, която обхваща административно – териториалните граници на общините Шабла, Каварна и Балчик, област Добрич, Североизточен район на планиране.

Финансовата помощ е в размер на: до 50 % от общите допустими разходи по проект, от които 85 % са осигурени от ЕФМДР и 15 % от държавния бюджет на Република България.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват рибари или собственици на риболовни кораби, включително, извършващи риболовни дейности във водите на Черно море. Те могат да са физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 19.06.2020 г.
Допълнителна информация, може да бъде получена при проследяване на следната връзка:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4388