Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.025 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” в МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.025 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” в МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ по ПМДР, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 по мярка МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна – Балчик

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 по мярка МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик Мярката си поставя следните специфични цели:
•подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;
•насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство.
Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 по мярка МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 283 760.00 лв.
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лв.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лв.
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, която обхваща административно – териториалните граници на общините Шабла, Каварна и Балчик, област Добрич, Североизточен район на планиране.
Финансовата помощ е в размер на: до 100 % от общите допустими разходи по проект, от които 85 % са осигурени от ЕФМДР и 15 % от държавния бюджет на Република България.
Допустими кандидати са:

– Юридически лица с нестопанска цел;

– Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

– Общини Шабла, Каварна и Балчик.
За повече информация, може да проследите следната връзка:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/5089