СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.079 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна – Балчик

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.079 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна – Балчик

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ по ПМДР, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.079 МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна – Балчик

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.079 МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” има за цел насърчаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, повишаване на доходите и създаване на заетост, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Реализацията на дейностите по проекти ще допринесат косвено и за постигането и на:
•добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;
•подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата.

Финансовото подпомагане за тези дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС.

Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат, когато публичното финансиране надхвърля предвиденото в разпоредбите на Регламент (ЕС) № 508/2014 относно посочените в параграф 2 плащания.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.079 МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 150 000.00 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 100 000 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, която обхваща административно – териториалните граници на общините Шабла, Каварна и Балчик, област Добрич, Североизточен район на планиране.

Финансовата помощ е в размер на: до 50 % от общите допустими разходи по проект, но не повече от 100 000 лева, от които 85 % са осигурени от ЕФМДР и 15 % от държавния бюджет на Република България.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

1.1. продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;

1.2. диверсификация на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;

1.3. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

1.4. подобряване и модернизация, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

1.5. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

1.6. инвестиции в повишаване на качеството на продуктите от аквакултури;

1.7. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);

1.8. насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;

1.9. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, както и на на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите – http://www.mzh.government.bg, на интернет страницата на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик – http://flag-shabla.eu и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), заедно с обявата за процедура чрез подбор на проектни предложения.