СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.105 „СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СВОМР НА МИРГ ШАБЛА–КАВАРНА– БАЛЧИК

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.105 „СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СВОМР НА МИРГ ШАБЛА–КАВАРНА– БАЛЧИК

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ по ПМДР, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.105 МИРГ Шабла–Каварна– Балчик Мярка МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна – Балчик

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.105 МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик има за цел да допринесе за създаване на добавена стойност за продуктите от риболов и аквакултури, като се подкрепи развитието на преработващи предприятия чрез изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик.
Допълнителна информация, може да намерите, като проследите следната връзка: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9329