СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.103 „ИНВЕСТИЦИИ В МНОГООБРАЗНА ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА СВЪРЗАНА С РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ И МОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА” ОТ СВОМР НА МИРГ ШАБЛА–КАВАРНА– БАЛЧИК

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.103 „ИНВЕСТИЦИИ В МНОГООБРАЗНА ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА СВЪРЗАНА С РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ И МОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА” ОТ СВОМР НА МИРГ ШАБЛА–КАВАРНА– БАЛЧИК

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ по ПМДР, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.103 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна – Балчик

Прилагането на мярката има за цел да насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот.
Допълнителна информация, може да се получи, на следната връзка:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9342