Участие в онлайн работна среща на FARNET

Участие в онлайн работна среща на FARNET

На 16.04.2021 г от 09:00 до 13:00 часа, по инициатива на FARNET /Европейска мрежа на Местните инициативни рибарски групи/ и със съдействието на Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014-2020 г., се проведе онлайн-среща на тема: „Изграждане на капацитет на Българските Местни инициативни рибарски групи/МИРГ/ .
Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик участва в срещата с двама представители, които поставиха въпроси, коментари и предложения .
Тема на срещата бяха предстоящите възможности и перспективи за прилагане на Подхода Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ през Програмен период 2021-2027г.
Представени бяха добри практики от страни-членки на Европейски съюз.