УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА

УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА

На 18 март 2022 г . Екипа на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ участва във онлайн фокус група във връзка с Проект № BG14MFOP001-6.003-0004, „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки (WHITECLAM)“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, изпълняван от Институт по рибни ресурси – гр. Варна. По време на срещата бяха представени постигнатите резултати, в рамките на изпълнението на Проекта. Участници в срещата, бяха представители на бизнеса, браншови организации в сектор Рибарство, научни колективи, публични и неправителствени организации. Дискутирани бяха въпроси, свързани с представените резултати от Проекта, като общото мнение на участниците в срещата, беше за изключителната важност на провежданите изследвания.