Участие на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик в Национална среща на Местните инициативни рибарски групи, организирана от Местна инициативна рибарска група „Самоков“-Част 1

Участие на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик в Национална среща на Местните инициативни рибарски групи, организирана от Местна инициативна рибарска група „Самоков“-Част 1

На 15.07.2021г . по покана на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ „Самоков“ , се проведе Национална среща на местните инициативни рибарски групи. Събитието се проведе в рамките на два работни дни. На мероприятието присъстваха представители на всички 9 /девет/ Местни инициативни рибарски групи, изпълняващи Стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, Министерство на земеделието, храните и горите, Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция, Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Географския представител на FARNET за България и представители от Асоциация БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА.
Работните срещи преминаха при подчертан интерес, в работна атмосфера.